• tick خدمات مشاوره
  • tick بازدید و نظارت عالی بر محل اجرای پروژه

فرحو، داستان یک ارزش

طراحی یک کلمه یا یک تعریف نیست، بلکه دریچه ای است به دنیایی از علوم گوناگون و داستانی است که نمیتواند هر بار برای یک پروژه تکرار شود. این داستان به زمان بسیار کمی نیاز دارد تا تمام معادلات را بدون کوچکترین تردیدی برای مخاطب آن فضا حل کند.

بیشتر از ما بخوانید