• tick اجرا
  • tick طراحی و اجرای تخصصی ویلا
  • tick بازسازی
  • tick برنامه ریزی و کنترل پروژه
  • tick خدمات متره و برآورد
  • tick تدارکات و خدمات بازرگانی

فرحو، داستان یک ارزش

طراحی یک کلمه یا یک تعریف نیست، بلکه دریچه ای است به دنیایی از علوم گوناگون و داستانی است که نمیتواند هر بار برای یک پروژه تکرار شود. این داستان به زمان بسیار کمی نیاز دارد تا تمام معادلات را بدون کوچکترین تردیدی برای مخاطب آن فضا حل کند.

بیشتر از ما بخوانید